QUÈ SÓN?

L’aprenentatge basat en problemes és una metodologia d’aprenentatge per descobriment guiat, que permet a l’alumnat anar construint el seu coneixement de forma autònoma. S’aplica des de 3r de Primària fins a 6è (dues hores a la setmana).

Consisteix en presentar als alumnes un problema o situació real contextualitzada a resoldre. Aquesta situació o problema està situat dins el seu entorn proper familiar, personal, escolar, social…

Trets fonamentals:

  • Els alumnes han de treballar en equips petits de forma cooperativai el professorat esdevé un orientador. Aquest tipus de gestió de l’aula ha de vetllar per la interacció entre iguals. Alternar el treball individual amb el treball en equip, però en les dues situacions la interacció està garantida.

  • L’alumnat va construint durant el procés el seu coneixement de forma guiada però autònoma.
  • Es treballen els continguts de forma integrada, no per disciplines.

  • La contextualització afavoreix que els aprenentatges siguin significatius per l’alumnat.
  • Els alumnes desenvolupen estratègies i habilitats molt diverses i transversals que podran aplicar a la vida quotidiana.